Z jaką częstotliwością prowadzi się szkolenia BHP?

Kodeks pracy klarownie wskazuje obowiązki szefa względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z bazowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Powinnością pracodawcy jest nie tylko dbanie o respektowanie określonych norm. To też organizowanie szkoleń z tego zakresu i testowanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćodświeżane(a) regularnie.

Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Kursy BHP – bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda osoba rozpoczynająca aktywność zawodową zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół reguł definiujących ewentualne zagrożenia na wskazanym etacie. Pokazują one też ścieżki unikania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto uczą jak trzeba się zachować w przypadku kiedy niepożądana sytuacja ma miejsce.

Programy szkoleń przygotowuje pracodawca lub wyznaczona jednostka organizacyjna. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być organizowane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przekazanej wiedzy.

Częstotliwość okresowych szkoleń BHP

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla niektórych stanowisk, tak pozostałe wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) kompetencji. Zwłaszcza osoby na stanowiskach kierowniczych powinny być ciągle na bieżąco z wszelkimi niuansami.

Obowiązek odbywania cyklicznych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z zakresu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których pojawiają się elementy szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego typu kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń cyklicznych powinno być zorganizowanie w okresie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju świadczonej pracy. Stanowiska pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w mniej bezpośrednim stopniu są narażeni na drażniące warunki – w w tych okolicznościach szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna zachęcani są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Jak przygotowywane są szkolenia BHP?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie firm. Znajomość obowiązujących reguł chroni pracowników przed kontuzjami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na warunkach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.